Mail-Header

สวัสดี, คุณ [Name]_[Surname]

          ทางคณะทำงานเผยแพร่ภาพยตร์ รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต ขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้ความสนใจและร่วมสนับสนุนให้โครงการ ภายนตร์รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต ให้เกิดขึ้น และ สามารถต่อยอดให้เกิดผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ดี เสริมสร้าง เชิดชู ศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และ คณะทำงาน รุ่นใหม่ๆ ที่จะ รักษาและพัฒนาให้เกิดการบรูณาการศิลปะ วัฒนธรรมของไทยให้ ดีขึ้นและคงอยู่สืบไป

คณะทำงานเผยแพร่ภาพยตร์ รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname [Name]_[Surname]
เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Phone number [Register_number]
อีเมลล์ /e-mail  [Register_Email]
เลขที่บัตรประชาชน / Citizen ID [Register_ID]
จำนวนที่นั่ง / Seat number [Seat_select]
จังหวัดที่ต้องการจะรับชม / Province [Province]
ช่องทางที่สะดวกรับข่าวสาร / Subscribe channel [News_channel]

โดยท่านจะได้รับสิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ รามาวตาร ต่างๆ มากมาย เช่น สิทธิ์พิเศษในการเลือก โรงและรอบชมโรงภาพยนตร์ ก่อนเวลาเปิดจองปกติ, สิทธิพิเศษในการรับข่าวสาร หรือ ของที่ระลึกพิเศษ จากคณะทำงานเผยแพร่ภายนตร์ รามาวตาร กิจกกรม และ อื่นๆ อีกมากมาย

โดยข้อมูลที่จะใช้การยืนยันสิทธิ์คือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสสปอร์ตของท่านที่ได้ระบุเข้ามา

เลขที่บัตรประชาชน / Citizen ID [Register_ID]