Mail-Header

สวัสดี, คุณ [Name]_[Surname]

          ทางคณะทำงานเผยแพร่ภาพยตร์ รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต  ขอเรียนเชิญคุณ [Name]_[Surname] เข้าชมภาพยนตร์ รามาวตาร ที่โรงภาพยนตร์ใกล้พื้นที่ของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้ความสนใจและร่วมสนับสนุนให้โครงการ ภายนตร์รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

รายละเอียดโรงภาพยนตร์ที่เปิดให้ลงชื่อเข้าชม มีดังนี้

วันที่มีการฉาย รอบเวลาการฉาย โรงภาพยนตร์
วัน[Day]_[Date]_[Month]_[Year] [Theater_time]_น. [Theater_name]
วันอาทิตย์ 15 มิถุนายน 2562 14.00 น. เมเจอร์ซีนิเพลกซ์ รามคำแหง
วันอาทิตย์ 15 มิถุนายน 2562 16.00 น. เมเจอร์ซีนิเพลกซ์ รามคำแหง
วันจันทร์ 16 มิถุนายน 2562 12.00 น. เมเจอร์ซีนิเพลกซ์ รามคำแหง

โดยข้อมูลที่จะใช้การยืนยันสิทธิ์คือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสสปอร์ตของท่านที่ได้ระบุในระบบลงชื่อ

เลขที่บัตรประชาชนของท่าน / Citizen ID [Register_ID]

1 เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสสปอร์ต สามาารถเลือกสิทธิ์เข้าชมได้สูงสุด 2 ที่นั่ง

Ramavatar-Footer