Unite as ONE – วิ่งสร้างบุญ 2018 – Alpha me

Unite as ONE - วิ่งสร้างบุญ 2018
จะเริ่มใน

Unite as ONE - วิ่งสร้างบุญ 2018

Unite as ONE Event Banner

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
  3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของประเทศให้แก่เยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ
  4. เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง

สมัครกิจกรรมวิ่ง
"Unite as ONE - วิ่งสร้างบุญ 2018" ผ่านเว็บไซต์

Mini Marathon ระยะ 10.000 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล

Fun run (เดิน-วิ่ง) ระยะ 3.500 km

ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับ เสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล 

ซื้อบัตร และ ติดตามข่าวสารกิจกรรมง่ายๆ ด้วย Alpha ME Application

Mock-up
Side-mock-up

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

" ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลไปครอบครอง "

เสื้องาน Unite as ONE - วิ่งสร้างบุญ 2018

เหรียญงาน Unite as ONE - วิ่งสร้างบุญ 2018

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

icon_award

Mini Marathon (10.000 กม.)

ผู้ที่วิ่งเข้าเส้ยชัยคนแรก เพศ ชายและหญิง
จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า
 "

" ลำดับที่ 1-5 ของ ทุกเพศและ ช่วงอายุ
จะได้รับถ้วยรางวัลจากมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า
 "

ชาย
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

Fun run (เดิน-วิ่ง) 3.5 km

" ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีรางวัล "

แผนที่เส้นทางการวิ่ง

Map

แผนที่เส้นทางการวิ่ง Mini Marathon 10.550 km

Map

แผนที่เส้นทางการวิ่ง Fun run 3.500 km